ANNOUNCEMENT

Council of SCMC appointed following 19 persons (Alphabetical order)  as mediator according to SCMC Mediator Management Approach:

Hui FENG, Donghui FU, Wushuang HUANG, Huiling JIANG, Liyu JIN, Peixin LUO, Wenjun QIAO, Yuemin QIN, Haihua SUN, Wuping TAO, Guohua WANG, Yongqiong WEI, Yande YIN, Danian ZHANG.

Amit Ben-Yehoshua(Israel), Bernhard Goepelt(United States), Gianluca DAgnolo(Italy), Michelle(Michal) Tzhor(Israel).

 

Shanghai Commercial Mediator Center

28 August 2020